ســه مُـــــد خــطرناک که باید از آنها دوری کنید

ســه مُـــــد خــطرناک که باید از آنها دوری کنید

اغلب منتقدان مدهای خطرناک بر این باورند که این روزها طراحان مد و زیبایی کمتر توجهی به سلامت افراد دارند و بیشتر طراحی‌ها به گونه‌ای مشتری‌پسند است و نوجوانان و…